Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy

Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w OPW Doskomp Sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) informujemy, że w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji:

1) OPW Doskomp Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Stanisława Dubois 114/116, 93-465 Łódź, jest administratorem danych osobowych kandydata, kontakt do Inspektora Ochrony Danych: rodo@doskomp.pl;

2) dane osobowe kandydata przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

3) w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji lub podania przez kandydata szerszego katalogu danych osobowych niż wymagane przepisami prawa pracy, dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4) dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okres 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na przetwarzania danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji – przez okres 1 roku;

5) kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia oraz żądania ograniczenia przetwarzania;

6) kandydat posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; cofnięcie zgody jest możliwe poprzez wysłanie maila na adres: office@doskomp.pl;

7) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora;

8) podanie przez kandydata danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, a w pozostałym zakresie dobrowolne;

9) w oparciu dane osobowe kandydata nie będą podejmowane wobec kandydata zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.