CESARZ- NOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA W CHMURZE


Korzyści przejścia na nową wersję sprawozdawczości budżetowej i finansowej:

 1. Natychmiastowe dostarczanie przez jednostki podległe zatwierdzonych sprawozdań budżetowych. Sprawozdanie jednostkowe jest widoczne w Urzędzie Miasta / Starostwie Powiatowym natychmiast po jego zatwierdzeniu.
 2. Brak skomplikowanych w konfiguracji (przy zmianie komputera) mechanizmów komunikacyjnych służących do wymiany sprawozdań z Organem.
 3. Tylko jedna aplikacja i baza danych dla Urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych – brak konieczności instalacji aplikacji w jednostkach oraz ich aktualizacji w tym aktualizacji klasyfikacji budżetowej.
 4. Praca na aplikacji możliwa także poza siedzibą jednostki.
 5. Szybsza praca aplikacji zwłaszcza podczas tworzenia zbiorówek.
 6. Brak konieczności wykonywania kopii bazy danych w jednostkach organizacyjnych.

Sprawozdawczość finansowa – nowości funkcjonalne

 1. Arkusze wzajemnych wyłączeń do:
 • bilansu
 • rachunku zysków i strat
 • zmiany w funduszu jednostki

Program weryfikuje w czasie rzeczywistym wprowadzone wyłączenia między jednostkami (należności/zobowiązania) sprawdzając poprawność rachunkową.

Łączne arkusze wyłączeń pomniejszają stany na początek i na koniec okresu w łącznych sprawozdaniach finansowych.

 1. Bilans skonsolidowany oparty o arkusze wyłączeń uwzględniając rozrachunki ze spółkami oraz instytucjami kultury.

Trzy metody konsolidacji:

 • pełna
 • proporcjonalna
 • praw własności

Informacja dodatkowa

 1. Sprawozdania jednostkowe zbudowane w oparciu o załączniki m.in.:

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Odpisy aktualizujące wartości środków trwałych.

Sprawdzanie sum w notach z informacji dodatkowej z stanem na początek i stanem na koniec okresu w sprawozdaniu finansowych (sprawdzanie zgodności z bilansem i rachunkiem zysków i strat).

Automatyczne sumowanie sprawozdań jednostkowych do sprawozdania łącznego.

Wygenerowanie sprawozdania łącznego z wytycznymi systemu Bestia – jeden scalony plik pdf.

Efaktura

 1. Automatyczne sprawdzania i pobieranie efaktur dostarczonych na platformę administrowanych przez ogólnopolskich brokerów. Dzięki tej funkcji Urząd eliminuje problem nie odebrania efaktury z serwera, co skutkuje przekroczeniem wymagalnych terminów płatności.
 2. Wizualizacja efaktury.
 3. Pobieranie faktury korygującej, noty korygującej.
 4. Na żądanie użytkownika efaktura pobierana jest do rejestru zakupów vat prowadzonych w aplikacji RVat.
Powrót do strony Jubileuszu